About UsBoard of Directors & Executive Officers

As of April 1st, 2019

Representative Director, Chairman
Yuji Hamasaki

Representative Director, President
Takeshi Miida

Representative Director, Executive Vice President
Masamichi Kuramoto


Representative Director, Chairman Yuji Hamasaki
Representative Director, President Takeshi Miida
Representative Director, Executive Vice President Masamichi Kuramoto
Director & Senior Managing Executive Officer Nobutoshi Ohashi
Norio Takekawa
Nobuaki Tamaki

Director

Kozo Masaki
Tadayoshi Machimura
Hiroyuki Takenaka (Outside Director)
Junji Yasui (Outside Director)

Senior Corporate Auditor Taketora Ito
Seiji Kato

 Corporate Auditor

Yoshiaki Shin (Outside Corporate Auditor)
Mitsuru Nawata (Outside Corporate Auditor)

Executive Vice President

Shosuke Mori

Managing Executive Officer

Kazumi Ikarashi
Michihiko Kato
Satoru Kameyama
Masayuki Iwao
Tatsuki Mochizuki
Kuniake Yasukawa
Masahiko Suzuki

Executive Officer Kazuhiko Furukawa
Noritaka Matsushita
Isamu Suto
Akio Inoue
Hiroshi Toke
Minoru Kaneda
Hisahiro Murashima
Satoshi Momenya
Norio Mizutani
Hideki Miyazawa
Akio Ikemori

Takashi Furuta
Takeo Suzuki
Katsunori Suzuki